EXECUTIVE PRODUCERS

 • Jianming Shen
 • Alice Yan
 • Xiaomin Huang
 • Xianzhong Chen
 • David Wilkinson

CREW

 • Tim Naylor - Director of Photography
 • Sidharta Pascual - Director of Photography (second time shooting)
 • Production Design - Wang Dayu
 • Costume Design - Xu Wenchui
 • Music - Fabrizio Villegas
 • Editor - Louyi Tang